SaiyansPolska

Return of the Saiyan

Monster Name:Bear
Level:2
HP/EXP17.08
Task:50
Premium:no
Lootmeat (common), bear fur (uncommon), bear paw (uncommon), fur armor( rare), bear trophy (insanely rare)                                    

Bear

Respawn 1